Konekte.
Devlope relasyon.
Diminye divizyon.

Konsève dat la
Vin chita avèk nou pou setyèm anyèl
Jounen nasyonal pou gerizon radyal
17 Janvye 2023

Fason pou patisipe

Nan dat 17 Janvye 2023:

  • Siveye deba piblik la sou chèn MSNBC oswa Telemundo nan tèt ansanm avèk NBCUniversal
  • Òganize yon konvèsasyon konsènan gerizon rasyal toutotou tab dine ou oswa nan yon espas kominotè. Telechaje gid konvèsasyon nou an.
  • Ebèje yon evènman ki rasanble kèk moun, ki montre youn fè lòt konfyans, , ki devlope relasyon, oswa ki rakonte istwa vrè sou pase rasyal kominote ou oswa òganizasyon ou.

Moun pou envite: zanmi, fanmi, vwazen ak kamarad travay ki gen fòmasyon diferan.

Powerful Stories of Racial Healing

Racial healing is a daily practice and ongoing process in communities across the United States. It’s at the heart of racial equity – the people work that leads to lasting change. Our partners at NBCUniversal are documenting these powerful stories. We invite you to watch the digital series “Changing the Narrative” on NBCNews.com to see racial healing in action.

Gerizon rasyal

  • Fasilite moun yo ak kominote yo retounen nan byennèt yo
  • Reparasyon domaj yo te viktim akòz rasis
  • Fasilite konfyans
  • Devlope relasyon reyèl
  • Elimine diferans yo

Gerizon rasyal se yon gerizon ki nan kè ekite rasyal – travay moun ki mennen nan transfòmasyon kominote a, òganizasyon yo ak sistèm yo. 

GID KONVÈSASYON

Kreyativite Kominote nan Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal

Pouvwa gerizon boza. Nan Richmond, VA, Initiatives of Change ki te òganize Something’s in the Water. De jou, 400 moun, klas nan fè desen, gravi, , hip hop, dans Afrik-de-Lwès ak zydeco. Ansanm timoun, jèn moun, granmoun ak granmoun aje te kreye yon enstalasyon boza milti-medya ak yon espas sosyal milti-rasyal ki te inik.

Pouvwa gerizon souvni. Nan  Selma, AL, the Black Belt Community Foundation te lwe yon otobis pou ale nan Equal Justice Initiative Museum ak Memorial for Peace and Justice nan Montgomery. Vwayajè anpil jenerasyon yo te aprann plis enfòmasyon sou istwa segregasyon ak vyolans rasyal Selma.

Pouvwa gerizon istwa. Nan Chicago,  Woods Fund te fè yon patenarya avèk de premye enstitisyon kiltirèl – Goodman Theater ak  National Museum of Mexican Art – pou ebèje Sisters in Story. Kenz fanm ki gen diferan fòmasyon te pataje souvni eksperyans rasis yo devan yon sal ki te gen anpil ak yon pakèt moun.

Pote gerizon rasyal nan kominote w la

Kòmanse dyalòg sou gerizon rasyal nan kominote w la lè w itilize gid konvèsasyon nou an ak resous adisyonèl.

Aprann kijan pou kreye ak angaje yo nan konvèsasyon gerizon rasyal

Enspire kanmarad ou yo ak kominote w pou poze aksyon ki gen sans.

Fè konvèsasyon ak chanjman ak elèv ou yo

Enspire elèv ou yo pou yo defann ekite rasyal epi pale kont rasis.

Fè pawòl la soti nan kominote w la epi envesti nan gerizon rasyal

Angaje kominote w ak finansè parèy ou yo epi sipòte gerizon rasyal.

Fè yon sant pou konvèsasyon sou gerizon rasyal

Kreye espas pou konvèsasyon sou gerizon rasyal, ekite ak transfòmasyon nan kominote w la.

Ilimine yon chemen pou gerizon rasyal nan òganizasyon w

Jwenn lide pou konekte lespri lafwa ak kè ekite rasyal la.

Mennen òganizasyon w lan sou chemen gerizon rasyal la

Defann gerizon rasyal nan òganizasyon w ak sektè w la epi angaje kòlèg yo ak kòlèg travay yo nan konvèsasyon sou ekite rasyal ak transfòmasyon.

Bati pouvwa kominote a atravè atizay

Defann gerizon rasyal nan òganizasyon w ak sektè w la epi angaje kòlèg yo ak kòlèg travay yo nan konvèsasyon sou ekite rasyal ak transfòmasyon.

Aprann sou fason rasis afekte sante

Elimine baryè ki genyen nan ekite sante ak bati yon mendèv ki pi ekitab nan domèn nan.

Action Kits

Bring racial healing to schools, libraries, parks and recreation centers, and faith communities – or use these ideas as inspiration for your brainstorming.

Use these ideas and resources to bring racial healing to your company or local business sector, foundations & nonprofits and healthcare settings. Plus – tips for how artists & media-makers can honor the day.

Policymakers and decisionmakers play a critical role in building fair and just communities. Find ideas for using your voice as a leader, inviting community input for racially equitable policy planning and much more!

Pou tout Moun

Pote gerizon rasyal nan kominote w la

Kòmanse dyalòg sou gerizon rasyal nan kominote w la lè w itilize gid konvèsasyon nou an ak resous adisyonèl.

Elèv yo

Aprann kijan pou kreye ak angaje yo nan konvèsasyon gerizon rasyal

Enspire kanmarad ou yo ak kominote w pou poze aksyon ki gen sans.

Edikatè

Fè konvèsasyon ak chanjman ak elèv ou yo

Enspire elèv ou yo pou yo defann ekite rasyal epi pale kont rasis.

Filantwopi

Fè pawòl la soti nan kominote w la epi envesti nan gerizon rasyal

Angaje kominote w ak finansè parèy ou yo epi sipòte gerizon rasyal.

Bibliyotèk

Fè yon sant pou konvèsasyon sou gerizon rasyal

Kreye espas pou konvèsasyon sou gerizon rasyal, ekite ak transfòmasyon nan kominote w la.

Anbasadè Lafwa ak /Espirityèl

Ilimine yon chemen pou gerizon rasyal nan òganizasyon w

Jwenn lide pou konekte lespri lafwa ak kè ekite rasyal la.

Lidè Biznis

Mennen òganizasyon w lan sou chemen gerizon rasyal la

Defann gerizon rasyal nan òganizasyon w ak sektè w la epi angaje kòlèg yo ak kòlèg travay yo nan konvèsasyon sou ekite rasyal ak transfòmasyon.

Atizay, Kilti ak Medya

Bati pouvwa kominote a atravè atizay

Eksplore fason atis, moun ki gen kilti, mizisyen medya yo ak jounalis yo sipòte gerizon rasyal, chanje istwa ak enfliyanse pèspektiv.

Ekite Sante

Aprann sou fason rasis afekte sante

Elimine baryè ki genyen nan ekite sante ak bati yon mendèv ki pi ekitab nan domèn nan.

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal pou Gerizon Rasyal la.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

RETE KONEKTE

Enskri pou rete angaje epi kontinye konvèsasyon yo pi lwen pase Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la fè pati efò Fondasyon W.K. Kellogg pou verite, gerizon rasyal ak transfòmasyon.

Get Involved