GADE EVÉNMAN JOU NASYONAL GERIZON RASYAL POU 2022 A

GADE PLIS

Chak ane, Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal la mete aksan sou travay enpòtan pou di laverite sou mal istorik ak kontanporen rasis yo te koze, ak enpòtans pou konstwi konfyans ak relasyon nan efò pou kreye yon sosyete ki pi jis. Lè nou debloke prejije rasyal nou yo, nou ka konble fose, youn retabli lòt nan totalite epi transfòme kominote nou yo tankou kote ki afime valè nannan tout moun – jodi a ak pou jenerasyon k ap vini yo. Nou konnen transfòmasyon pozitif posib, paske nou te wè travay la k ap dewoule nan kominote ak enstitisyon tout kalite. Gade videyo sa yo pou aprann plis. Gade videyo sa yo pou aprann plis.

Evènman Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2022 A

Gade evènman vityèl ane sa a, ki gen ladan konvèsasyon ki gen sans, pèfòmans enspirasyon, ak plis ankò.

#HowWeHeal: Flint

Gade kijan kominote Flint te mete tèt yo ansanm apre kriz dlo a – yon enjistis fòmid nan anviwònman an – pou geri, bati konfyans epi asire, pou pi devan, ekite rasyal te nan sant tout chanjman sistèm yo – soti nan lojman rive nan lapolis. Chak kominote fè fas ak kriz ki fèt nan rasis e istwa Flint la revele gen yon chemen pou pi devan.

Rezime Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2021 an

Yon ti koutje sou Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2021 an. Aktivis ak defansè yo eksplore #HowWeHeal.

Evènman Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2021

Gade evènman 2021 an antye, Baratunde Thurston te òganize e ki gen Storm Reid, Yara Shahidi, John Legend, Ta-Nehisi Coates, Camila Cabello, ak plis ankò.

#HowWeHeal: Buffalo

Rankontre Konsèy Lidèchip Jèn “Kraze Baryè” – yon gwoup jèn gason ak ti gason koulè ki, ansanm ak konseye yo, ap chanje sistèm pou amelyore lavi kanmarad yo.

#HowWeHeal: Kalamazoo

Nan Kalamazoo, MI, vwazen yo, moun k ap fè politik yo, gwoup lafwa yo ak lidè yo fè avanse gerizon rasyal atravè ekite lojman – sa ki rann rèv ameriken an nan yon kote ki san danje epi sekirize pou ran yo gen yon kay tout bon.

Crowns & Hops

Aprann ki jan Crown & Hops ap bay egzanp la nan jere dosye pou ekite rasyal.

Gerizon an Aksyon

Gade evènman Gerizon an Aksyon pou jen 2020 an – yon renouvèlman angajman nou parapò ak ekite rasyal epi mete fen ak rasis apre asasina George Floyd, Ahmad Arbery ak Breonna Taylor ak moman mondyal kalkil rasyal la pandan ete 2020 a.

#HowWeHeal: Richmond

Antanke yon vil ki tranpe nan pase Konfedere an, Richmond ap itilize istwa li kòm yon kote pou reyini pou youn konprann lòt epi sèvi ak zouti Laverite, Gerizon Rasyal ak Transfòmasyon pou detekte pase a epi anvizaje yon nouvo avni ansanm pou tout moun.

#HowWeHeal: Battle Creek

Atravè dine afinite ak nan abòde diskriminasyon nan lojman, gerizon rasyal ap fèt nan kominote rasyal ak kiltirèl yo ak atravè tout vil la.

#HowWeHeal: Selma

Nan Selma, chemen ki mennen nan jistis ak ekite rasyal la kite anpil blese kominote a toujou ap pran tan pou geri anba yo. Espwa ap parèt pandan y ap chèche jistis ki restore annan lekòl lokal yo.

#HowWeHeal: Chicago

Nan Chicago, segregasyon se pa sèlman yon kesyon viv apa – men aktyèlman gen yon enpak kritik sou rezidan nwa ak metis yo. Avèk Laverite, Gerizon Rasyal ak Transfòmasyon, moun Chicago yo reyini ansanm pou travay sou gerizon rasyal epi simonte istwa segregasyon vil la. Patisipasyon ki soti sou tout fwon – ansanm ak pami travayè swen sante yo – enpòtan anpil nan pwosesis la.

#HowWeHeal: Vag ak Pon

Marc Bamuthi Joseph te deklame powèm li a, li esplike kijan, si nou reyini ansanm, Etazini kapab yon pon pou gerizon rasyal.

Rezime Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2020 an

Yon ti kout je sou Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2020 an. Aktivis ak defansè yo dekri #HowWeHeal.

Livestream Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2020

Gade evènman Jounen Nasyonal Gerizon Rasyal 2020 an antye, ki gen konvèsasyon, pèfòmans ak oratè envite tankou Elaine Welteroth, Storm Reid, Baratunde Thurston, ak anpil lòt moun.

Di zanmi w ak fanmi w gade evènman sa a!

Get Involved